Jaka jest różnica między doświadczeniem kierowniczym a doświadczeniem nadzorczym?

Doświadczenie biznesowe to szerokie pojęcie obejmujące szereg tematów. Może to obejmować obowiązki finansowe, marketingowe, konsultingowe lub technologiczne w małej, prywatnej korporacji lub w dużym konglomeracie korporacyjnym. Doświadczenie kierownicze i nadzorcze można zdefiniować bardziej szczegółowo na podstawie oczekiwań wobec tych ról. Chociaż oba są stanowiskami odpowiedzialnymi, istnieją zdecydowane różnice w zakresie pracy.

Umiejętności podejmowania decyzji

Menedżerowie mają większe doświadczenie w podejmowaniu decyzji strategicznych i taktycznych. Menedżer jest odpowiedzialny za planowanie, organizowanie zasobów, kierowanie jednostkami lub grupami lub wywieranie na nie wpływu oraz kontrolowanie procesów w celu osiągnięcia celów. Często wzywa się menedżera do podejmowania decyzji, które mogą mieć znaczący wpływ na firmę. Jego doświadczenie i wiedza dają mu zaufanie i pewność, więc oczekuje się, że jego decyzje będą prawidłowe i leżały w najlepszym interesie firmy. Przełożeni są bardziej zaangażowani w podejmowanie decyzji dotyczących codziennych operacji, takich jak zatrudnianie pracowników, planowanie, zabezpieczanie surowców i dostosowywanie procesów w oparciu o niezbędne działania korygujące.

Struktura raportowania organizacji

Przełożony nadzoruje pracę innych. Do jego obowiązków należy planowanie pracowników, organizacja przepływu pracy, wsparcie pracowników w razie potrzeby oraz zapewnienie, że zadania są wykonywane bezpiecznie i wydajnie. Przełożony zawsze będzie miał podległych mu podwładnych, a ich działanie należy do jego zakresu odpowiedzialności. Większość przełożonych wykonała zadania oczekiwane od swoich podwładnych. Kierownik może, ale nie musi, zlecić, aby wszyscy pracownicy jego działu podlegali bezpośrednio mu. Zazwyczaj menedżer współpracuje z przełożonymi lub koordynatorami, aby upewnić się, że są odpowiednio przeszkoleni i mają jasne cele, zgodnie z Biblioteką Wolnego Zarządzania. Według University of California Berkeley menedżerowie częściej nadzorują projekt lub wydział niż ludzie.

Koncentracja wewnętrzna a zewnętrzna

Doświadczenie nadzorcze koncentruje się wewnętrznie, podczas gdy doświadczenie menedżerskie często koncentruje się na zewnątrz. Przełożeni zarządzają grupami pracowników w firmie poprzez szkolenia, mentoring, ocenę umiejętności i oceny. Role menedżera często wymagają zajmowania się projektami, które mają wpływ na relacje firmy z zewnętrznymi dostawcami lub innymi firmami. Menedżer określa swoje obowiązki w oparciu o strategiczne plany i misje firmy, podczas gdy obowiązki przełożonego koncentrują się na wewnętrznych działaniach, które pozwolą osiągnąć te dalekosiężne cele.

Menedżerowie nadzorują finanse

Menedżerowie często ponoszą odpowiedzialność za swoje działy lub obszary działalności. Według portalu poświęconego karierom Indeed.com, zarządzanie budżetem jest jedną z kluczowych umiejętności potrzebnych nowym menedżerom. Na przykład, jeśli restauracja nie osiąga oczekiwanego zysku, kierownik baru zostanie poproszony o wdrożenie strategii śledzenia, aby upewnić się, że wszystkie serwowane trunki są opłacone. Szef kuchni może zacząć ponownie licytować umowy z dostawcami i przyglądać się marnotrawieniu żywności i kradzieżom pracowników. Kierownik jadalni przyjrzy się sposobom nakłonienia personelu do dalszej sprzedaży przystawek, zup i deserów.

Rozwiązywanie różnych problemów

Pod pewnymi względami można powiedzieć, że przełożeni zarządzają ludźmi, podczas gdy menedżerowie zarządzają ludźmi i procesami. Menedżerowie często zajmują się planowaniem działów, w tym tworzeniem budżetów i śledzeniem wydatków. Menedżerowie różnią się od dyrektorów tym, że dyrektorzy tworzą ogólne cele i strategie, które są następnie przekazywane menedżerom do wdrożenia i nadzorowania.

Przełożeni zajmują się kwestiami kadrowymi, takimi jak konflikty między pracownikami i problemy produkcyjne, takie jak awarie sprzętu. Problemy, z którymi boryka się przełożony, mogą się powtarzać, ponieważ podobne problemy pojawiają się w jego dziale. Umiejętności menedżera w zakresie rozwiązywania problemów będą bardziej koncentrować się na tym, czy dział osiąga swoje cele.