Jak przeprowadzić proces kontroli wewnętrznej

W ramach badania sprawozdania finansowego od audytorów wymaga się zrozumienia systemu kontroli wewnętrznej firmy. Clifton Gunderson CPA and Consultants definiuje kontrolę wewnętrzną jako połączoną sieć polityk, procedur, postaw i działań, które osiągają pożądany rezultat. Pożądane rezultaty to sporządzenie sprawozdań finansowych wolnych od istotnych zniekształceń oraz zapewnienie użytkownikom sprawozdań finansowych jasnego obrazu sytuacji finansowej organizacji. Audytorzy dokonują przeglądu procesu kontroli wewnętrznej, wykonując kroki mające na celu ocenę ogólnego ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdań finansowych.

1

Dokumentuj istotne klasy transakcji. Zgodnie z Przewodnikiem po ocenie ryzyka audytu, znaczące klasy transakcji to te w działalności przedsiębiorstwa, które są kluczowe dla sprawozdań finansowych ze względu na wielkość transakcji lub jej wartość w dolarach. Podczas badania działalności detalicznej biegły rewident może uznać wpływy pieniężne za znaczącą klasę transakcji, ponieważ firma otrzymuje gotówkę wiele razy w ciągu roku. Udokumentuj wszystkie istotne klasy transakcji i poproś klienta o opis procedur dla każdej klasy.

2

Uzyskaj i udokumentuj zrozumienie systemu kontroli wewnętrznej klienta. Zapytaj kierownictwo, jak procesy są zakończone. Na przykład podczas badania transakcji sprzedaży biegły rewident może zapytać, kto odbiera gotówkę, kiedy i w jaki sposób. Oprócz zrozumienia procesu kontroli wewnętrznej, Oświadczenie w sprawie Standardu Audytu 109 Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów wymaga od audytora udokumentowania zrozumienia organizacji i jej otoczenia. Odbywa się to poprzez sporządzanie list kontrolnych, schematów blokowych lub narracji lub wypełnianie kwestionariuszy kontroli wewnętrznej.

3

Wyświetl i udokumentuj przykładową transakcję z każdej zidentyfikowanej klasy transakcji. Skorzystaj z dokumentacji kontroli wewnętrznej, aby określić, czy przykładowe transakcje prawidłowo przepływają przez system kontroli wewnętrznej. Na przykład biegły rewident może obserwować, jak klient płaci gotówką autoryzowanemu kasjerowi w momencie zakupu. Następnie dokumentuje szczegóły transakcji, takie jak data i kwota w dolarach, i ustala, czy wystąpiły jakiekolwiek rozbieżności w udokumentowanych procedurach kontroli wewnętrznej.

4

Omów wyniki z kierownictwem i udokumentuj zmiany w ocenach ryzyka w oparciu o wyniki. Zgodnie z wymogami AICPA Statement on Auditing Standard 115, przedstaw wyniki kierownictwu w pisemnej komunikacji. Ponadto udokumentuj, czy ocena systemu kontroli wewnętrznej zwiększyła, czy zmniejszyła ryzyko wystąpienia istotnego zniekształcenia w sprawozdaniu finansowym.