Trzy rodzaje mechanizmów ładu korporacyjnego

Skuteczny ład korporacyjny jest niezbędny, jeśli firma chce wyznaczać i realizować swoje cele strategiczne. Struktura ładu korporacyjnego łączy mechanizmy kontrolne, zasady i wytyczne, które kierują organizację w kierunku jej celów, a jednocześnie zaspokajają potrzeby interesariuszy. Struktura ładu korporacyjnego jest często połączeniem różnych mechanizmów.

Mechanizm wewnętrzny

Najważniejsze zestawy kontroli dla korporacji pochodzą z jej wewnętrznych mechanizmów. Kontrole te monitorują postęp i działania organizacji i podejmują działania naprawcze, gdy firma zbacza z toru. Utrzymując większą strukturę kontroli wewnętrznej korporacji, służą wewnętrznym celom korporacji i jej wewnętrznych interesariuszy, w tym pracowników, menedżerów i właścicieli. Cele te obejmują sprawne działanie, jasno określone linie raportowania i systemy pomiaru wydajności. Mechanizmy wewnętrzne obejmują nadzór nad zarządzaniem, niezależne audyty wewnętrzne, podział rady dyrektorów na poziomy odpowiedzialności, rozdział kontroli i opracowywanie polityki.

Mechanizm zewnętrzny

Mechanizmy kontroli zewnętrznej są kontrolowane przez osoby spoza organizacji i służą celom takich podmiotów, jak organy regulacyjne, rządy, związki zawodowe i instytucje finansowe. Cele te obejmują odpowiednie zarządzanie długiem i zgodność z prawem. Mechanizmy zewnętrzne są często nakładane na organizacje przez interesariuszy zewnętrznych w postaci umów związkowych lub wytycznych regulacyjnych. Organizacje zewnętrzne, takie jak stowarzyszenia branżowe, mogą sugerować wytyczne dotyczące najlepszych praktyk, a firmy mogą stosować się do tych wytycznych lub je ignorować. Spółki zazwyczaj informują zewnętrznych interesariuszy o stanie i zgodności zewnętrznych mechanizmów ładu korporacyjnego.

Niezależny audyt

Niezależny audyt zewnętrzny sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa jest częścią ogólnej struktury ładu korporacyjnego. Badanie sprawozdań finansowych firmy służy jednocześnie interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym. Zbadane sprawozdanie finansowe i towarzyszące mu sprawozdanie biegłego rewidenta pomagają inwestorom, pracownikom, akcjonariuszom i organom regulacyjnym określić wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Ćwiczenie to daje szeroki, ale ograniczony obraz wewnętrznych mechanizmów pracy organizacji i perspektyw na przyszłość.

Znaczenie dla małych firm

Ład korporacyjny ma również znaczenie w świecie małych firm. Wewnętrzne mechanizmy ładu korporacyjnego mogą nie zostać wdrożone na zauważalną skalę przez małą firmę, ale funkcje te mogą być zastosowane w wielu małych firmach. Właściciele firm podejmują strategiczne decyzje dotyczące wykonywania obowiązków przez pracowników i monitorują ich wyniki; jest to mechanizm kontroli wewnętrznej - część ładu biznesowego. Podobnie, jeśli firma żąda pożyczki od banku, musi odpowiedzieć na żądania tego banku dotyczące przestrzegania zastawów i warunków umowy - zewnętrznego mechanizmu kontroli. Jeśli firma jest spółką partnerską, partner może zażądać audytu, aby polegać na przedstawionych danych o zyskach - kolejna forma kontroli zewnętrznej.